Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2017

23:33
Życie nie musi być łatwe. Gorzej, jeśli jest nudne.
— Władysław Bartoszewski
Reposted fromkyte kyte viaBloodMoon BloodMoon
23:33
4002 2e1c 450
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viamieszu mieszu
23:33
7732 3fc5 450
Reposted fromczajnikq czajnikq viaBloodMoon BloodMoon
23:33
2411 ba7b 450
Reposted frombabyface babyface viaszydera szydera
23:33
7173 38d1 450
23:33

Ironia życia leży w tym, że żyję się do przodu, a rozumie do tyłu.

— Søren Kierkegaard
Reposted fromthesmajl thesmajl viaszydera szydera
23:33
Reposted fromposzum poszum viaszydera szydera
23:32
8524 55a6 450
Reposted fromtransliteracja transliteracja viaszydera szydera
23:31
2948 8618 450
Reposted fromnezavisan nezavisan viaszydera szydera
23:30
7569 472b 450
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainerte inerte
23:30
Moim zdaniem to niczego nie jestem pewien, jednak widok gwiazd sprawia, iż zaczynam marzyć.
— Vincent van Gogh
23:30
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaunmadebeds unmadebeds

February 15 2017

19:05
9115 9b18 450
Reposted fromlittlefool littlefool vialoveistrue loveistrue
19:05
19:05
19:03
Reposted fromelegy elegy viaohshit ohshit
19:03
2760 aadd 450
Reposted fromrevalie revalie viaohshit ohshit
19:03
8600 d963 450
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaohshit ohshit
18:55
Jest piękna, ale pięknych kobiet się głównie pragnie. Do kochania trzeba znaleźć niezwykłą.
— A. Baniewicz
18:55
9784 ff0f 450
Reposted fromwazelina wazelina viashakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl