Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2017

23:11
Trochę głupio byłoby zmarnować sobie życie, biorąc pod uwagę: "co powiedzą o tym ludzie."
Reposted frommyzone myzone vialiesinthedark liesinthedark
23:09
8675 720f 450
23:09
7349 da46 450
Reposted frommyu myu viabeinthe beinthe
23:09
5856 a35d 450
Mój ukochany Kraków <3
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viabeinthe beinthe
23:08
5909 a3ec 450
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viabeinthe beinthe
23:07
1616 1ca3 450
Reposted fromsarazation sarazation viadiscodance discodance
23:07
4579 e5d6 450
Reposted fromkarahippie karahippie viabesomeoneelse besomeoneelse
23:06
2567 0f01 450
23:06
nie chcę, żeby było lato bez Ciebie.
23:05
8487 4849 450
Reposted fromtwice twice vialiesinthedark liesinthedark
23:05
1688 522d 450
Reposted fromsarazation sarazation viaAmericanlover Americanlover
23:04
8883 140f 450
Reposted fromamatore amatore viaAmericanlover Americanlover
23:04
9199 e63b 450

I see you there .. on all fours .. waiting

calm-like .. tho’ I know your senses are on alert

attuned as your mind swirls .. 

licking places deep within .. 

I wish to know .. and lose Myself to

that body .. ready .. to pounce

Reposted fromamatore amatore viaaromatycznie aromatycznie
23:04
„Związek powinien być Twoją bezpieczną przystanią, a nie polem walki. W życiu musisz stoczyć wystarczająco wiele bitew a dom jest po to by od nich odpocząć, i nabrać sił.”
~ Listy do Małej (fot. Fiore Blu)
23:02
Puść się tego, czego tak kurczowo trzymasz się myślami. Po prostu puść.
— Beata Pawlikowska "Rok dobrych myśli 2014"
Reposted frompastelina pastelina viablocked blocked
23:01
2162 5847 450
Reposted fromitzygethealthy itzygethealthy viaszydera szydera
23:00
3160 d9c9 450
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialoveistrue loveistrue
23:00
9124 0559 450
22:59
lucky ones | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viashakeme shakeme
22:59
Reposted fromshakeme shakeme viarudaizia rudaizia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl