Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2018

10:53

    Bardzo wiele książek należy przeczytać po to, aby sobie uświadomić, jak mało się wie.
— Nikołaj Gogol
Reposted fromavooid avooid viapocalujmnie pocalujmnie
10:53
2380 89ac 450
Reposted from4777727772 4777727772 viapocalujmnie pocalujmnie
10:52
3623 e89c 450
Reposted fromEtnigos Etnigos viaheadsbangbang headsbangbang
10:52
Reposted fromshakeme shakeme viapoppyseed poppyseed
10:52
piłem melisę na uspokojenie, ale wkurwiał mnie jej smak.
— usłyszane.
Reposted fromcorvax corvax viaszydera szydera
10:52
"Stojąc w miejscu też można zabłądzić".
— Edward Stachura
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaszydera szydera
10:51
Mąż, przyjaciel, kochanek zawsze powinien być jedną osobą.
Reposted fromte-quiero te-quiero viaszydera szydera
10:50
3644 34dc 450
Reposted fromEtnigos Etnigos viapoppyseed poppyseed
10:50
1840 3f5d 450
Reposted fromnutt nutt viaclementiines clementiines
10:48
Zrób coś dla siebie. Zaopiekuj się sobą, przed zaopiekowaniem kimś innym.
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viapoppyseed poppyseed
10:47
Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy.
— Karel Čapek
Reposted fromWakeUpInNewYork WakeUpInNewYork viabylejaka bylejaka
10:47
2005 96fc 450
Reposted fromretro-girl retro-girl viabylejaka bylejaka
10:47
9734 0b81 450
The Congo Diaries
Reposted fromnazarena nazarena viaszydera szydera
10:47
Reposted frombluuu bluuu viaszydera szydera
10:46
4258 50b8 450
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaszydera szydera
10:46
9804 f60f 450
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
10:46
Reposted fromgruetze gruetze viaszydera szydera
10:46
4258 8c58 450
Reposted frommindtrap mindtrap viaszydera szydera
10:46
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaetta etta
10:45
9739 8322 450
Reposted fromkimik kimik viaetta etta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl