Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2019

14:27
7823 dd2b 450
Reposted fromspring-flow spring-flow viaensomme ensomme
14:05
9053 9f9f 450
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viaszydera szydera
14:03
3621 6a67 450
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszydera szydera
14:03
Za wrażliwe mam serce i za wielkie wkładam wszędzie uczucia.
— Tadeusz Makowski
Reposted fromlovvie lovvie viaszydera szydera
14:03
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Reposted fromBloodEve BloodEve viaszydera szydera
13:57
2182 76a1 450
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaszydera szydera
13:49
7549 d2c7 450
Reposted frommemq memq viaszydera szydera
13:49
7819 e795 450
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
13:49
2716 f472 450
Reposted fromNEELIX NEELIX viaszydera szydera
13:48
Reposted fromshakeme shakeme viaszydera szydera
13:48
3786 8d67 450
Reposted fromcorvax corvax viaszydera szydera
13:48

moxis:

job interview: we need HAPPY, MOTIVATED people!!

my depressed ass:

13:48
Ja się dużo złoszczę. Jestem zmęczona sobą, która się złości. To kosztuje mnie zbyt dużo emocji, na które już jestem za dorosła.
— Agnieszka Krukówna
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaszydera szydera

March 27 2019

20:48
20:48
2349 1704 450
Gjógv village, Faroe Islands
20:47
20:46
7252 8f8e 450
Reposted fromwakemeupx wakemeupx vialaparisienne laparisienne
20:46
Reposted fromshakeme shakeme vialaparisienne laparisienne
20:46
Dobrzy ludzie zawsze siebie nisko cenią.
— Nathaniel Hawthorne, "Szkarłatna litera"
Reposted fromskrzacik skrzacik vialaparisienne laparisienne
20:46
7657 f521 450
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl