Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2017

19:02
- Czuję się lepiej.
- Widzę, że czujesz się lepiej, bo wstawiłaś czajnik, ale co będzie po herbacie ?
— "Był sobie chłopiec"
19:02
- Czuję się lepiej.
- Widzę, że czujesz się lepiej, bo wstawiłaś czajnik, ale co będzie po herbacie ?
— "Był sobie chłopiec"
19:02
- Czuję się lepiej.
- Widzę, że czujesz się lepiej, bo wstawiłaś czajnik, ale co będzie po herbacie ?
— "Był sobie chłopiec"
19:02
- Czuję się lepiej.
- Widzę, że czujesz się lepiej, bo wstawiłaś czajnik, ale co będzie po herbacie ?
— "Był sobie chłopiec"
19:02
- Czuję się lepiej.
- Widzę, że czujesz się lepiej, bo wstawiłaś czajnik, ale co będzie po herbacie ?
— "Był sobie chłopiec"
19:02
2539 a5af 450
19:01
0159 79e1 450
Reposted fromdusix dusix vianoelya noelya
19:01
19:01

19:01
19:01
Reposted fromnokturnal nokturnal vianoelya noelya
19:01
8912 4db2 450
19:01
9730 182d 450
19:01
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfeszyn feszyn vianiewdzieczna niewdzieczna
19:00
6091 8ea3 450
Reposted frommy-wish my-wish viaszydera szydera
19:00
18:59
1722 577e 450

disgustinganimals:

cranberryfrog:

can’t believe this boy is my boy!!!

This is a cat.

18:59
0852 c01c 450
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viaszydera szydera
18:59
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse - "Siddhartha"
Reposted frombimbka bimbka viaszydera szydera
18:59
2275 a6f9 450
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl